Beletrizovaný životopis

HODNOTENIE
Pri hodnotení je nutné brať do úvahy predovšetkým vonkajšiu formu, vnútornú formu a celkový dojem.

1.
    
Vonkajšia forma

¨
      Celková úprava:

q
       čitateľnosť (zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, dôsledné dodržiavanie diakritických znamienok),

q
       zreteľné grafické členenie odsekov,

q
       prepísanie práce z konceptu do čistopisu,

q
       čistota textu – bez škrtania,

q
       dodržiavanie okrajov.

¨
      Dodržanie rozsahu.

2.
    
Vnútorná forma

¨
      Obsah:

q
       dodržanie témy,

q
       epickosť,

q
       faktografia – umelecké zakomponovanie najdôležitejších faktov (minimálne 5), napr. narodenie, rodinné zázemie, štúdium, záujmy, schopnosti, ambície do budúcnosti ap.

¨
      Kompozícia:

q
       uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (dodržanie žánrovej formy),

q
       členenie textu,

q
       časová postupnosť podľa vopred zvoleného plánu.

¨
      Jazyk:

q
         správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup, resp. žánrovú formu (slohový útvar),

q
         syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov.

¨
      Pravopis:

q
         počet chýb.

¨
      Štýl:

q
         tvorivé využitie lexiky typickej pre daný jazykový štýl (najmä umelecké jazykové prostriedky),

q
         originálnosť.

3.
    
Celkový dojem

q
         Celkové vyznenie práce.