Charakteristika osoby

HODNOTENIE
Pri hodnotení je nutné brať do úvahy predovšetkým vonkajšiu formu, vnútornú formu a celkový dojem.
1. Vonkajšia forma

¨
      Celková úprava:

q
       čitateľnosť (zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, dôsledné dodržiavanie diakritických znamienok),

q
       zreteľné grafické členenie odsekov,

q
       prepísanie práce z konceptu do čistopisu,

q
       čistota textu – bez škrtania,

q
       dodržiavanie okrajov.

¨
      Dodržanie rozsahu.
2. Vnútorná forma

¨
      Obsah:

q
       dodržanie témy,

q
       enumerácia vlastností osoby vo vzťahu k sebe, k obdobiu, k práci ap.,

q
       komplexná charakteristika osoby, t. j. vlastnosti človeka z viacerých uhlov pohľadu.

¨
      Kompozícia:

q
         uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (dodržanie žánrovej formy),

q
         dodržanie zvoleného kompozičného plánu,

q
         členenie textu.

¨
      Jazyk:

q
         správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup, resp. žánrovú formu (slohový útvar),

q
         syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov,

q
         syntaktické prostriedky (napr. vety s viacnásobným vetným členom),

q
         použitie prídavných mien, prísloviek; synonym.

¨
      Pravopis:

q
         počet chýb.

¨
      Štýl:

q
         tvorivé využitie lexiky všetkých štýlov (vyšší, stredný, nižší),

q
         využitie štylistických prostriedkov priamej a nepriamej charakteristiky.
3. Celkový dojem

q
         Celkové vyznenie práce.