Ciele a požiadavky zo slovenského jazyka

1.1.1
        Maturitná skúška zo slovenského jazyka by mala odzrkadľovať vedomosti, ktoré si žiaci osvojili počas štúdia na strednej škole. Systém požiadaviek na tieto vedomosti vychádza zo vzdelávacieho štandardu pre gymnáziá s vyučovacím jazykom národnostných menšín.

1.1.2
        Žiak by mal vedieť aktívne využiť získanú slovnú zásobu v komunikačných situáciách. Mal by disponovať takou slovnou zásobou, aby pri svojom ďalšom štúdiu na slovenských vysokých školách nebol znevýhodnený voči žiakom s materinským jazykom slovenským.

1.1.3
        Osobitne významná je kvalita rečového prejavu, jeho kultúrnosť, a to nielen z vonkajšej stránky (intonácia, výslovnosť …), ale aj z vnútornej (obsahová výstavba jazykového prejavu).

1.1.4
        Veľmi dôležité je poznanie vzťahu medzi nárečovou a spisovnou podobou slovenského jazyka. Mnohí žiaci si prinášajú z mimoškolského prostredia rečový základ (ba celé systémy medzi nárečím a spisovným jazykom), ktorý im umožňuje ľahšie pochopiť rozdiely medzi nárečím a spisovným jazykom a aktívne používať spisovnú podobu jazyka.

1.1.5
        Poznanie gramatického systému slovenského jazyka tvorí nevyhnutný základ pre aktívne používanie jej písomnej podoby.

1.1.6
        Obrovskú výhodu znamená pre žiaka schopnosť tvoriť texty pomocou počítača a podľa požiadaviek slovenského jazykového prostredia (napr. žiadosti, objednávky, životopisu atď.).

1.1.7
        Žiak by mal dôkladne poznať gramatický systém slovenského jazyka, aby ľahšie pochopil alebo rozlíšil termíny v inom učebnom predmete, alebo aby si ľahšie osvojil iný gramatický systém (anglický, nemecký jazyk), či príbuzný slovenčine (český jazyk).
1.2 Ciele a požiadavky zo slovenskej literatúry

1.2.1
        Žiak by si mal na základe osvojených vedomostí, zručností a návykov zo slovenskej literatúry utvoriť komunikatívne schopnosti a zároveň získať schopnosť vnímať texty zo slovenskej literatúry esteticky, s kritickým odstupom a nadhľadom a tiež chápať systémovú celistvosť umeleckého diela.

1.2.2
        Osvojené vedomosti, zručnosti a návyky majú umožniť ďalšie vzdelávanie, samovzdelávanie a aktívny celoživotný kontakt so slovenskou literatúrou.

1.2.3
        Žiak by mal byť schopný reprodukovať obsah literárneho textu a osobitne dbať o kompozíciu, o literárnoteoretické a tiež aj jazykové javy.

1.2.4
        Na základe pochopenia života postáv, ich myslenia a konania, tvorivo interpretovať osvojené myšlienky a produkovať vlastné.

1.2.5
        Objasňovať špecifiká hlavne tých javov, ktoré sú charakteristické pre kontakt maďarskej a slovenskej literatúry.
1.3 Požiadavky na písomnú zložku maturitnej skúšky
Podmienkou úspešného uskutočnenia písomnej zložky maturitnej skúšky je schopnosť:

·
      aplikovania získaných poznatkov z pravopisu a gramatiky s použitím čitateľného písma;

·
      správne pochopiť a primerane vyjadriť podstatu počutého alebo prečítaného textu;

·
      pohotovo štylizovať jednotlivé žánre i dlhšie slohové útvary (napr. úvahu, výklad, rozprávanie);

·
      uplatniť náročnosť, variabilitu a primeranosť vyjadrovania sa vzhľadom na výber slov, ale aj náročnosť témy, žánru, slohového postupu a požiadaviek štýlu.
Dôležitá je celková štylistická pohotovosť, ako vie žiak informovať, opisovať veci a udalosti, logicky argumentovať, vysvetľovať alebo rozprávať v medziach predpísaného slohového útvaru alebo žánru, jeho sčítanosť a doteraz získané literárne vzdelanie.