Ciele maturitnej skúšky

Cieľové požiadavky sú vymedzenou časťou didaktického systému slovenského jazyka a literatúry (faktov, pojmov, vzťahov, zákonov, ako aj kognitívnych operácií a čitateľských, interpretačných a komunikačných zručností a návykov), ktorá je záväzná pre učiteľov všetkých stredných škôl, v ktorých sa štúdium ukončuje maturitou a sú doplnené o exemplifikačné úlohy z vymedzeného obsahu učiva.
Cieľové požiadavky majú nielen normatívne určenie, ale aj regulatívnu funkciu pri organizovaní a riadení výchovno-vzdelávacieho procesu a kontrole jeho výsledkov. Ich poslaním je ovplyvniť najmä rozvoj kľúčových zručností žiakov, prispieť k zvýšeniu ich samostatnosti, zlepšeniu ich tvorivosti, schopnosti zaujímať postoje a obhajovať ich. Sú reálne dosiahnuteľné pre všetkých žiakov, a preto sa očakáva, že ich dosiahne čo najviac žiakov.
Cieľové požiadavky zo slovenského jazyka a literatúry sa členia na cieľové požiadavky z literatúry a cieľové požiadavky zo slovenského jazyka.
Cieľové požiadavky z literatúry sa skladajú z dvoch častí: zo súboru požadovaných čitateľských, interpretačných a komunikačných zručností a zo súboru požadovaných vedomostí z teórie a dejín literatúry.
Požiadavky na čitateľské a interpretačné zručnosti sú sformulované do 11 cieľov. Každý cieľ je definovaný slovesami, ktoré vyjadrujú kognitívnu, interpretačnú alebo komunikačnú zručnosť vyžadovanú od žiaka pri riešení určeného problému. Pre názornosť je každý cieľ doplnený niekoľkými (2 – 3) exemplifikačnými úlohami, ktoré sú aplikáciou daného cieľa na konkrétnu úlohu. Tieto úlohy nie sú pre učiteľov v ničom záväzné, slúžia im len ako modelový príklad na vytváranie podobných úloh, zameraných na daný cieľ.
Druhá časť cieľových požiadaviek z literatúry obsahuje súbor vymedzených literárnovedných termínov, literárnych období a smerov, literárnych druhov a žánrov, požadovaných znalostí zo štylistiky literárneho textu, metriky a nakoniec zoznam konkrétnych diel od vybraných autorov, ktoré by žiak mal vedieť interpretovať na základe svojich osobných čitateľských skúseností.
Cieľové požiadavky zo slovenského jazyka sa skladajú z dvoch častí: z požadovaných komunikačných zručností a požadovaných vedomostí.
Požiadavky na jazykové zručnosti sú sformulované do 16 cieľov. Každý cieľ je definovaný slovesami, ktoré vyjadrujú kognitívnu alebo komunikačnú zručnosť vyžadovanú od žiaka pri riešení úloh zameraných na daný cieľ. Pre názornosť je každý cieľ podporený niekoľkými exemplifikačnými úlohami, ktoré sú aplikáciou daného cieľa do konkrétnej úlohy. Tieto úlohy nie sú pre učiteľov v ničom záväzné, slúžia ako modelový príklad na vytváranie podobných úloh vychádzajúcich z daného cieľa.
Druhá časť cieľových požiadaviek zo slovenského jazyka, t.j. požiadavky na vedomosti, obsahuje súbor vedomostí z lexikológie, morfológie, syntaxe, požiadavky na znalosti o zvukovej a grafickej stránke jazyka, prozodických vlastnostiach reči, štylistike a spracovaní informácií.