Cieľové požiadavky zo slovenského jazyka

Študent je schopný:
1. Hľadať, nachádzať, spracovať a vo vlastných jazykových prejavoch využívať informácie.

a)
      Spracujte heslo Ľ. Štúr ako konspekt.

b)
      Urobte bibliografický záznam diela J. Sabola a Š. Ondruša: Úvod do štúdia jazykov, ktoré vyšlo v Bratislave roku 1981 v SPN.
2. Samostatne študovať odbornú a slovníkovú literatúru, citovať z odbornej a umeleckej literatúry, uchovávať získané informácie pre ich opakované využitie.

a)
      Napíšte úvahu, v ktorej budete citovať či parafrázovať myšlienku známej osobnosti.

b)
      Na základe excerptov zo Slovníka slovenských spisovateľov napíšte krátky portrét autora pochádzajúceho z vášho regiónu.

c)
      Vyhľadajte v Dejinách slovenskej literatúry, ktorí medzivojnoví básnici spracovali vo svojej tvorbe tému 1. svetovej vojny.
3. Chápať jazyk ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie človeka a prostriedok vyjadrovania citov a pocitov, ako znakový systém.

a)
      Uveďte tri rozdiely medzi Štúrovým, Bernolákovým a súčasným spisovným jazykom.

b)
      Sformulujte slovami to, o čom informujú priložené piktogramy z letiska.

c)
      Definujte staroslovienčinu, hlaholiku a cyriliku.
4. Identifikovať vplyvy iných jazykov na národný jazyk, poznať sociálne a historické faktory, ktoré ovplyvňujú jazyk.

a)
      Identifikujte v texte slová cudzieho pôvodu.

b)
      Sformulujte vlastný názor na postavenie angličtiny v súčasnosti. Svoj názor podporte aspoň dvoma argumentmi.
5. Vo vlastných jazykových prejavoch dodržiavať pravidlá a požiadavky morfológie, syntaxe, sémantiky, ortografie, ortoepie, využívať bohatstvo lexiky a frazeológie.

a)
      Zdôvodnite, prečo je uvedený frazeologizmus príslovím:
Kto druhému jamu kope, sám do nej padne.

b)
      Dotvorte synonymický rad:
hovoriť – vravieť –

c)
      Zdôvodnite pravopis výrazov:
dobrí psi, dobré psy, samí muži, ostali samy (ženy)
6. Analyzovať cudzie a vlastné jazykové prejavy z hľadiska zákonitostí morfológie, syntaxe, sémantiky, ortografie, ortoepie.

a)
      Vypíšte z ukážky priraďovacie spojky, pred ktorými sa nepíše čiarka.

b)
      Prečo, podľa vás autor textu použil slovo matúra a nie maturitná skúška.

c)
      Využite frazeologizmus, je to jeho Achillova päta,  v charakteristike spolužiaka.
7. Charakterizovať jazykové štýly a slohové postupy, vysvetliť uplatnenie slohových postupov v jazykových štýloch, prakticky zvládnuť základné slohové útvary, rozlišovať medzi písanými a hovorenými slohovými útvarmi.

a)
      Pripravte si záver slávnostného prejavu na stužkovej slávnosti a predneste ho.

b)
      Spontánne opíšte osobu na obrázku; tú istú osobu opíšte priateľovi v liste.

c)
      Určte jazykový štýl a slohový postup ukážky. Svoj názor odôvodnite.
8. Rozlišovať medzi subjektívnym a objektívnym spracovaním témy slohového útvaru. Transformovať text do iného jazykového štýlu.

a)
      Zmeňte objektívnu charakteristiku postavy v ukážke na subjektívnu.

b)
      Tú istú udalosť spracujte najprv ako opis a potom ako rozprávanie.

c)
      V novinovom komentári označte časti, ktoré svedčia o autorovom subjektívnom hodnotení posudzovanej skutočnosti.
9. Pri tvorbe slohových útvarov postupovať podľa etáp slohotvorného procesu.

a)
      Podľa osnovy vytvorte životopis.

b)
      Vytvorte zoznam informácií potrebných na napísanie referátu o vybavenosti vašej školy počítačovou technikou a zhodnoťte ich dôležitosť.
10. Vysvetliť sféru pôsobenia jednotlivých slohotvorných činiteľov pri tvorbe a hodnotení slohových útvarov.

a)
      V dialógu v ukážke zmeňte situáciu, v ktorej sa odohráva.

b)
      Uveďte, čo môže pri tvorení textu ovplyvniť zmena adresáta.

c)
      Podľa individuálneho štýlu autora článku v časopise (označeného len iniciálami) odhadnite jeho vek, povolanie; odhadnite, či žije v meste alebo na vidieku.
11. Pri ústnych slohových útvaroch využiť vedomosti o zvukovej stránke reči, správne artikulovať a spisovne vyslovovať.

a)
      Predneste časť slávnostného prejavu a vysvetlite zvládnutie foneticky náročných miest.

b)
      Vysvetlite výslovnosť slov: Konštantín, dekan

c)
      Uveďte, aké tempo reči využijete pri smutnom texte.
12. Rozlišovať spisovnú a nespisovnú výslovnosť, využívať mimojazykové výrazové prostriedky.

a)
      Vysvetlite funkciu mimiky a gestikulácie pri prednese umeleckého textu.

b)
      Označte správnu výslovnosť slov: s ním – s ňím / z ňím;
        k tebe – g ťebe / k ťebe ; k otcovi – g otcovi / k otcovi

c)
      Označte prízvuk v jednotlivých slovách uvedenej vety: Čoskoro vykuklo slniečko, mrákava pominula.
13. Výrazne čítať, predniesť text, interpretovať ho, analyzovať využité výrazové prostriedky .

a)
      Prerozprávajte hlavnú dejovú líniu prečítanej poviedky.

b)
      Identifikujte osobu rozprávača v románe.

c)
      Nájdite v diele lexikálne prostriedky, ktorými autor dosiahol atmosféru autentického študentského prostredia.
14. Vyjadrovať sa kultivovane, spisovne, gramaticky správne v štandardných komunikatívnych situáciách.

a)
      Predneste improvizovane prvú časť diskusného príspevku k referátu Európa a my.

b)
      Napíšte pozvánku na pomaturitné stretnutie po pätnástich rokoch svojmu bývalému učiteľovi slovenčiny.

c)
      Vytvorte dialóg dvoch vodičov – kultivovaných ľudí – bezprostredne po zrážke.
15. Vo vlastných jazykových prejavoch dodržiavať členenie textu podľa požiadaviek textovej syntaxe.

a)
      Porovnajte spôsob označovania kapitol u dvoch autorov.

b)
      Po prečítaní textu utvorte vystihujúci názov kapitoly.

c)
      Charakterizujte funkciu odseku a kapitoly.
16. Nájsť v texte prvky kohéznosti (súdržnosti) a funkčne ich využívať vo vlastných jazykových prejavoch.

a)
    Určte znaky kapitoly v odbornom a umeleckom texte.

b)
   V graficky neštruktúrovanom prepise ukážky z diela M. Kukučína Dom v stráni označte odseky.

c)
    V prvom odseku ukážky podčiarknite jazykové prostriedky nadväznosti textu.