Čitateľské a interpretačné zručnosti

Študent má byť schopný:  

1.
     
Reprodukovať a vysvetľovať definície literárnovedných pojmov.

a)
      Z uvedených definícií vyberte tú, ktorá najpresnejšie a najvýstižnejšie charakterizuje epos.

b)
      Slovenský básnik Ján Hollý napísal báseň Na slovenský národ, v ktorej oslávil udatnosť Slovákov a ich lásku k slobode. Ako sa nazýva takýto básnický žáner?

2.
     
Aanalyzovať literárne a umelecké javy, abstrahovať a zovšeobecňovať ich vlastnosti, vytvárať vlastné definície literárnovedných pojmov.

a)
      Odôvodnite, prečo literatúru definujeme ako slovesné umenie.

b)
      Vysvetlite, čo je podstatou idealizovaného typu postavy.

3.
     
Opísať základnú chronológiu a vysvetliť systémovú nadväznosť jednotlivých období vo vývine umenia a umeleckej literatúry.

a)
      Zaraďte antickú (grécku a rímsku) literatúru do príslušného obdobia vo vývine svetovej literatúry a odôvodnite svoje rozhodnutie.

b)
      Uveďte, ktoré prvky klasicizmu odmietlo umenie a literatúra romantickej epochy.

4.
     
Charakterizovať z filozofického, spoločenského a umeleckého hľadiska hlavné obdobia v dejinách umenia a umeleckej literatúry a nájsť ich odraz v konkrétnom literárnom diele.

a)
        Porovnajte motív ženy v dvoch nasledujúcich dielach a vysvetlite, akú zmenu do tohto zobrazenia priniesla renesancia:
„Keď mal Konštantín sedem rokov… (atď.)“ /Život sv. Konštantína/.
Lukrécia, ty nad všetkými víťazíš…(atď.)“ /O dvoch milencoch/.

b)
        Ktorý literárny smer 20. storočia má ideovo a morálne najbližšie k dnes takému populárnemu ekologickému hnutiu?

5.
     
Po myšlienkovej a umeleckej (kompozičnej a štylistickej) stránke analyzovať, interpretovať a zhodnotiť neznámy text z umeleckej literatúry. Používať argumentáciu a citáciu ako súčasť vysvetlenia svojho názoru.

a)
      „Katra, všeobecne nazývaná Katerou, slúžka u Trnkovcov…(atď.)“ Nájdite prvky Timravinho realizmu vo výbere hlavnej postavy a v spôsobe jej opisu.

b)
      Porovnajte motív smrti v románe Dom v stráni a v skladbe Smrť Jánošíkova: príčiny smrti, postoj okolia k umierajúcemu, atmosféru okolo umierajúceho.

c)
      Rozhodnite, či členenie na strofy pomáha pochopiť zmysel Válkovej básne Dotyky.

6.
     
Zaujať vlastné stanovisko k cudzej interpretácii a hodnoteniu literárneho diela.

a)
      Zaujmite vlastné stanovisko, súhlasné alebo nesúhlasné, k výroku P. Bujnáka: „U Tajovského je sedliak jednoduchý predmet, umelecký model, oproti ktorému je autor úplne ľahostajný.“

b)
      „Za zložitú, ba priam škodlivú považovala súdobá kritika Bednárovu prácu s časom v románe Sklený vrch. Niekedy sa vskutku zdá, akoby si Bednár s časom nevedel rady." Získali ste pri čítaní románu Sklený vrch rovnaký pocit?

c)
      A. Matuška charakterizoval Hronského zobrazenie časti Slovenska v časoch Slovenského národného povstania ako „pohľad z druhého brehu“. K. Rosenbaum k tomu pripojil, že „Svet Trasoviska je dielom inej literatúry“. Ako vy rozumiete týmto výrokom ?
7.
   Analyzovať a hodnotiť umelecké literárne diela podľa dobových i súčasných kritérií, resp. hodnotiť vybrané diela autora v rámci jeho umeleckej koncepcie (umeleckého programu skupiny, celoživotného diela autora atď.).

a)
      A. Solženicyn sa snaží presvedčiť čitateľa, že obroda spoločnosti musí prísť „zdola“, že jej nositeľmi majú byť jednoduchí Ivanovia Denisovičovia, ktorí si dokážu aj v najťažších podmienkach zachovať svoju ľudskú podstatu. Súhlasíte s ním? Odôvodnite svoj názor.

b)
      Analyzujte televízny záznam inscenácie Ženského zákona v SND a zhodnoťte vhodnosť a umelecký prínos (resp. neúspech) prepísania hry do nárečia Záhoria.

8.
     
Vysvetliť jednotlivé funkcie umenia a umeleckej literatúry s osobitným dôrazom na ich prepojenie s hlavnou, estetickou funkciou.

a)
      Ako umelecké dielo pomáha príjemcovi porozumieť svetu, ktorý ho obklopuje?

b)
      Vysvetlite pomer medzi zábavnou a estetickou funkciou v dielach populárnej hudby a v dielach klasickej hudby.

c)
      Vyhľadajte v teórii literatúry vecný význam slovného spojenia „didakticko-reflexívna poézia“ a vysvetlite, z akého chápania úlohy umenia (umeleckej literatúry) vychádza.

9.
     
Formulovať gnozeologické a estetické problémy, ktoré vyplývajú z recepcie umeleckých a literárnych diel.

a)
        Aký filozofický, mravný alebo spoločenský problém by ste navrhli v škole na diskusiu po prečítaní (návšteve predstavenia) Bukovčanovej hry Kým kohút nezaspieva?

b)
        Tajovský alebo Timrava v niektorých svojich poviedkach (napr. Apoliena, resp. Ťapákovci) rozprávajú príbeh prostredníctvom rozprávača, ktorý zaujíma k postavám a ľudským hodnotám opačné stanovisko ako autor. Sformulujte pre spolužiakov úlohu, v ktorej odhalia tento princíp rozprávania.

10. 
Transformovať umelecké literárne texty z jedného literárneho druhu (žánru) do druhého.

a)
      Zdramatizujte určenú časť z novely E. Hemingwaya Starec a more.

b)
      Napíšte úvahu podľa Hviezdoslavovej básne Pozdrav (úvod k Hájnikovej žene).

11. 
Rozlíšiť intencionálne, účelovo komponovaný text od pocitového (impresívneho) a interpretovať ich. Pri literárnych dielach s druhým významovým plánom alebo s alegorickým významom vie odlíšiť epickú (vecnú) rovinu od roviny skrytého významu.

a)
        Vysvetlite, ako ste pochopili autorský zámer F. Kafku, stvárnený vo fantastickej poviedke Premena.

b)
        „Tak clivo mlčí / jak žlté listy jabloní, / ktosi tu kráča, / naľaká vtáča, / zhodí list z vrbiny, hladina nemo zazvoní."
Akú náladu vyvolávajú vo vás ako čitateľovi charakteristické Bunčákove prívlastky: clivo, žlté, nemá ?

c)
        Barč-Ivan stavia v mnohých expresionistických hrách na biblických a náboženských súvislostiach. V Matke sa takýto prvok objaví v samom závere. Aký tradičný kresťanský motív tvorí hodnotové (mravné) pozadie ukončenia tejto hry?