Diskusný príspevok

HODNOTENIE
Pri hodnotení je nutné brať do úvahy predovšetkým vonkajšiu formu, vnútornú formu a celkový dojem.
1. Vonkajšia forma

¨
      Celková úprava:

q
       čitateľnosť (zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, dôsledné dodržiavanie diakritických znamienok),

q
       zreteľné grafické členenie odsekov,

q
       prepísanie práce z konceptu do čistopisu,

q
       čistota textu – bez škrtania,

q
       dodržiavanie okrajov.

¨
      Dodržanie rozsahu.
2. Vnútorná forma

¨
      Obsah:

q
       dodržanie témy,

q
       vlastné hodnotenie problémov s využitím aktuálnych poznatkov o danej problematike (subjektívno-objektívny prístup),

q
       používanie argumentov (tvrdenia s dôkazmi) a citátov s cieľom presvedčiť poslucháčov.

¨
      Kompozícia:

q
       uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (dodržanie žánrovej formy),

q
       nadväznosť a logickosť textu,

q
       členenie textu (oslovenie, úvod, jadro, záver, poďakovanie).

¨
      Jazyk:

q
       správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup, resp. žánrovú formu (slohový útvar),

q
       syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov,

q
       syntaktické prostriedky (napr. zložené súvetia – príčinno-následné, dôsledkové ap., polovetné konštrukcie a i. vo výkladovej časti príspevku a pestrá modalita v úvahovej časti príspevku).

¨
      Pravopis:

q
       počet chýb.

¨
      Štýl:

q
       tvorivé využitie lexiky typickej pre daný jazykový štýl (napr. odborné termíny),

q
       použitie prvkov presviedčania (podnecujúce a motivujúce poslucháčov, napr. rečnícke otázky),

q
       subjektívna interpretácia objektívnych faktov (použitie 1. os. sg. alebo 1. os. pl.).
3. Celkový dojem

q
       Celkové vyznenie práce.