Literárnovedné termíny


              


1. Všeobecne o umení a literatúre

Umenie:
– poznávacia a estetická funkcia umenia,
– estetický zážitok z umeleckého diela,
– umelecká literatúra,
– veda o literatúre – literárna teória, literárna história, literárna kritika.

 
 

2. Literárne obdobia a smery

Staroveká literatúra
Stredoveká literatúra
Renesančná literatúra –humanizmus
Baroková literatúra
Klasicistická literatúra – osvietenstvo
Romantická literatúra
Realistická literatúra, naturalizmus
Literárna moderna, symbolizmus, impresionizmus
Avantgarda, expresionizmus, surrealizmus – nadrealizmus
Naturizmus
Psychologický realizmus
Socialistický realizmus
Neorealizmus
Postmoderna
Existencializmus
Magický realizmus
Absurdná dráma


3. Literárne druhy

Epika: hrdinská epika, spoločenská epika
Lyrika: didakticko-reflexívna lyrika, duchovná lyrika, ľúbostná lyrika, reflexívna lyrika, vlastenecká lyrika, prírodná lyrika
Dráma


4. Literárne žánre

Epické žánre: báj, bájka, balada, epos, kronika, legenda, novela, poviedka, román
Lyrické žánre: elégia, epigram, idyla, óda, pásmo, sonet
Dramatické žánre: komédia, tragédia, dráma – činohra, fraška


5. Štruktúra literárneho diela

Téma:
Kompozičné postupy: chronologický, retrospektívny, reťazový
Fázy sujetovej organizácie: expozícia – úvod, kolízia – zápletka, kríza – vyvrcholenie
peripetia – dejový zvrat, katastrofa – rozuzlenie
Vertikálne členenie textu: rovina deja, rovina významu
Horizontálne členenie textu: odseky, kapitoly, diely (próza), strofy, spevy (poézia), dialógy, monológy, výstupy a dejstvá (dramatické dielo),
Rozprávač: subjektívny – priamy, vševediaci
Literárna postava: idealizovaný typ, charakterový typ, sociálny typ


6. Štylistika literárneho textu

Anafora
Epifora
Alegória – podobenstvo
Epiteton
Inverzia
Humor
Hyperbola
Irónia
Metafora
Metonymia
Personifikácia
Prirovnanie
Protiklad
Satira
Symbol

 

7. Metrika

Rým
Rytmus
Verš
Veršový systém: časomerný, sylabický, sylabotonický
Voľný verš
Trochej, daktyl, jamb