Maturitná skúška zo slovenského jazyka

            Aj pri tejto skúške žiadajme riešenie konkrétnych príkladov, úloh, aby žiak logicky našiel praktické uplatnenie svojich vedomostí.

            V rámci hláskoslovia má ovládať prozodické prostriedky (prízvuk, rytmus, tempo, prestávka) a ich znalosť predviesť počas rečového prejavu so správnou rýchlosťou. Má vedieť ako sa vyvinul slovenský jazyk, ako triedime slovanské jazyky, ktoré jazyky sú slovenčine príbuzné. Má vedieť rozlíšiť spisovné a nespisovné slová (rozoznať nárečové a slangové slová).

            Má samostatne pracovať so slovníkmi a jazykovými príručkami a podľa potreby má vedieť ovládať prácu s počítačom (tvorba textov, vyhľadávanie informácií z internetovej siete).

            Má správne uplatniť svoje vedomosti z gramatického učiva a na príkladoch demonštrovať a vysvetliť javy (napr. písanie i-y, písanie ä, písanie veľkých písmen, písanie interpunkčných znamienok, rozdeľovanie slov).

            V tvarosloví má vedieť rozpoznať slovné druhy a určiť ich gramatické kategórie na príkladoch v danom texte.

            V rámci skladby má vedieť rozoznať sklady vo vetách. Na základe poznatkov o vete má vedieť vysvetliť rozdiel medzi jednočlennou (slovesnou i neslovesnou) a dvojčlennou (úplnou i neúplnou) vetou.

            Má mať schopnosť pohotovo zostaviť i zložitejšiu vetnú konštrukciu (súvetie i zložené súvetie).

            V rámci štylistiky má vedieť rozpoznať jednotlivé jazykové štýly, slohové postupy a slohové útvary, žánre.

            Pohotovosť žiaka zhotoviť jednoduché písomné prejavy (napr. žiadosť, správu, oznámenie) overíme tak, že mu umožníme, aby preukázal túto schopnosť pomocou počítača.