Požadované vedomosti


1. Lexikológia, tvorenie slov

Lexikálny význam slova,
jednovýznamové slová,
viacvýznamové slová,
synonymá,
homonymá,
antonymá – opozitá,
gramatický význam slova,
gramatické kategórie – menné a slovesné,
slovná zásoba národného jazyka,
individuálna slovná zásoba,
aktívna slovná zásoba,
pasívna slovná zásoba,
systém slovnej zásoby – zastarané slová, neologizmy, neutrálne slová, citovo zafarbené slová,
štýlové vrstvy slovnej zásoby – spisovné slová, nespisovné slová, dialektizmy, slangové slová, odborné slová, básnické slová,
frazeologizmus,
paremiológia – príslovie, porekadlo, pranostika,
výkladový slovník,
pravopisný slovník,
synonymický slovník,
terminologický slovník,
frazeologický slovník,
dvojjazyčný slovník,
slovník cudzích slov.


2. Morfológia

Slovné druhy – podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, číslovky, príslovky,
predložky, spojky, častice, citoslovcia,
gramatické kategórie – menné :
rod – mužský rod, ženský rod, stredný rod,
číslo – jednotné číslo (singulár), množné číslo (plurál),
pád – nominatív, genitív, datív, akuzatív, vokatív – zastarané oslovenie, lokál, inštrumentál,
gramatické kategórie – slovesné:
osoba – 1., 2., 3.,
číslo – jednotné – singulár, množné – plurál,
čas – prítomný, historický prézent, minulý, budúci,
rod – činný, trpný,
spôsob – oznamovací, rozkazovací, podmieňovací,
vid –  dokonavý, nedokonavý.


3. Syntax

   

Rozdelenie viet podľa – obsahu, zloženia, členitosti,
polovetná konštrukcia – s prechodníkom, s príčastím, s neurčitkom,
kapitola, odsek,
kohéznosť textu.


4. Zvuková a grafická stránka jazyka, prozodické vlastnosti reči

Fonéma, graféma, hláska,
samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky,
ortoepia – vybraté základné pravidlá správnej výslovnosti:

     pravidlo o znelostnej asimilácii,

     pravidlo o rytmickom krátení,
intonácia – slovný prízvuk – hlavný a vedľajší slovný prízvuk,
dôraz,
melódia vety,
pauza – fyziologická, významová,
tempo reči.


5. Všeobecné poznatky o jazyku

Jazyk ako znakový systém,
komunikatívna a expresívna funkcia jazyka,
indoeurópsky prajazyk,
indoeurópske jazyky – rozdelenie slovanských jazykov,
norma,
kodifikácia,
kodifikácia spisovnej slovenčiny a úpravy spisovnej normy: A. Bernolák, Ľ. Štúr, M. Hattala,
90. roky 20. storočia.

 

6. Štylistika, štýl
 

Funkčný jazykový štýl – hovorový, administratívny, náučný, publicistický, rečnícky,
umelecký,
slohový postup –informačný, rozprávací, opisný, výkladový a úvahový,
slohové útvary: žiadosť, životopis, správa, interview, súkromný list, konspekt, rozprávanie,
opis, opis pracovného postupu, charakteristika, výklad, projekt odbornej
práce, diskusný príspevok, úvaha, príležitostný prejav,
hybridizácia slohového útvaru,
požiadavky slovenskej štátnej normy na písomnosti administratívneho štýlu.


7. Spracovanie informácií

Zdroje informácií,
nadpis,
   
marginálie,
konspekt,
osnova,
resumé,
anotácia,
bibliografia,
menný a vecný register,
citácia – presná, voľná,
parafráza.