Požiadavky z gramatiky a literatúry

Vo vyučovaní slovenského jazyka sa realizujú tri základné ciele: komunikatívny, informatívny a formatívny (v tomto poradí dôležitosti). Toto by sa malo zohľadniť i pri požiadavkách na ústnej skúške.
Je to predovšetkým schopnosť>

·
      štylisticky primerane, samostatne a pohotovo vyjadriť svoje myšlienky – kultúrne jazykové správanie;

·
      porozumieť text, vedieť odpovedať na otázky, tvoriť otázky a samostatne rozprávať na danú tému (literárnu i konverzačnú);

·
      využiť poznatky z čítania, rozhlasu, televízie, tlače alebo z hodín iných predmetov;

·
      využívať gramatické učivo prakticky, v ústnych prejavoch (v žiadnom prípade netreba gramatické pravidlá citovať doslovne, ale gramatické učivo treba vedieť využiť v praxi);

·
      rozprávať so správnou výslovnosťou o daných témach, hodnotiť ich a vyjadriť logické súvislosti pri rozprávaní;

·
      vidieť javy z hľadiska širších súvislostí, napr. vo vzťahu k susedným umeleckým druhom (film, výtvarné umenie, hudobné umenie);

·
      demonštrovať osobitosti literárnych diel s kritickým odstupom, zaradiť ich do obdobia;

·
      mať na základe osvojených vedomostí a schopností estetický zážitok z prečítaného umeleckého diela;

·
      rozpoznať a objasňovať tie špecifiká, ktoré sú charakteristické a spoločné pre slovenskú i maďarskú literatúru (napr. vo folklóre výskyt rovnakých alebo podobných ľudových hrdinov).