Prehľad cieľových požiadaviek zo slovenského jazyka

 

Tematické okruhy
Obsah
Jazyk a reč.
Jazyková komunikácia, úlohy jazyka.
Delenie slovanských jazykov a miesto slovenského jazyka medzi jazykmi sveta.
Praktická aplikácia poznatkov pri tvorbe textu na počítači.
Fonetika a pravopis.
Systém slovenských hlások.
Spisovná výslovnosť (ortoepia).
Spodobovanie; výslovnosť predložiek, zdvojených spoluhlások.
Rytmické krátenie.
Princípy slovenského pravopisu (napr. písanie i/y, í/ý; vybrané slová; písanie ä, písanie interpunkčných znamienok, rozdeľovanie slov, písanie veľkých písmen).
Náuka o slove.
Rozvrstvenie spisovnej slovnej zásoby jazyka, jej premena a pohyb (hovorové, odborné, cudzie slová, neologizmy; jadro slovnej zásoby).
Spôsoby tvorenia slov.
Sémantika.
Slovný význam – vzťahy medzi slovami na základe ich významu. Obrazné vyjadrenie (jednovýznamové, viacvýznamové, prenesený význam – metafora, metonymia).
Viacslovné pomenovanie (združené pomenovania, frazeologizmy).
Odborné termíny.
Morfológia.
Systém slovných druhov (ohybné: druh, gramatické kategórie; neohybné – rozpoznanie vo vete).
Syntax.
Veta, klasifikácia viet.
Vety podľa obsahu a zámeru hovoriaceho.
 
Vety podľa členitosti (jednočlenná; dvojčlenná: úplná, neúplná).
Vety podľa zloženia (jednoduchá: holá, rozvitá, súvetie: priraďovacie, podraďovacie).
Druhy priraďovacieho a podraďovacieho súvetia.
Vetné členy (základné vetné členy, rozvíjacie vetné členy) ich rozpoznanie vo vete.
 
Sklady (prisudzovací, určovací, priraďovací).
Sloh – štylistika.
Jazykový štýl, rozpoznanie jednotlivých štýlov (hovorový, odborný, publicistický, rečnícky).
Slohový postup (informačný, opisný, výkladový, hovorový) – rozpoznanie pomocou ukážok.
Slohové útvary – žánre (správa, oznámenie, žiadosť, objednávka, pozvánka, list, výklad, výťah, opis pracovného postupu, opis osoby – charakteristika, rozprávanie príbehu, poviedka.
Znalosť tvorby textov na počítači.
Písomná vyjadrovacia schopnosť.
Tvorba osnovy, konspektu, obsahu, slohových útvarov (napr. vedieť napísať krátku informáciu, správu, telegram, inzerát, pozdrav, splnomocnenie, pozvánku, životopis, žiadosť, blahoželanie).
Správne členenie textu, úloha (odseky v texte).
Vedieť samostatne správne využívať gramatické tabuľky, slovníky, príručky pri tvorbe textu.
Ústna
vyjadrovacia schopnosť.
Znalosť osobitostí hovorenej reči (prízvuk, intonácia, sila reči, tempo reči, pauza) a ich využitie v súvislom prejave kultivovanou slovenčinou k daným konverzačným témam (napr. cestovanie a doprava; knihy, noviny a časopisy; aktuálne udalosti, sviatky; história Slovenska, zvyky, tradície; Bratislava – hlavné mesto SR, iné mestá SR; mladí v spoločnosti, nebezpečenstvo alkoholu a drog; prírodné krásy a ochrana životného prostredia).
Aktívne ovládanie slovnej zásoby.
Samostatné vyjadrenie vlastného názoru (zostavovanie otázok, rozprávanie o prečítanom alebo počutom texte).
Jazyková kultúra.
Využívanie internetu na získavanie informácií a schopnosť využiť počítač na tvorbu textov.