Úpravy cieľových požiadaviek pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

žiaci so sluchovým postihnutím
1. Cieľové požiadavky z literatúry
Požadované vedomosti – literárnovedné termíny
požiadavka

§
    7. Metrika
Rým,
rytmus,
verš,
veršový systém: časomerný, sylabický, sylabotonický,
voľný verš,
trochej, daktyl, jamb.
sa upravuje

§
    7. Metrika
Rým,
rytmus,
verš,
voľný verš,
trochej, daktyl, jamb.
2. Cieľové požiadavky z jazyka
požiadavka

§
    4. Identifikovať vplyv iných jazykov na národný jazyk, poznať sociálne a historické faktory, ktoré ovplyvňujú jazyk.

a)
    Identifikujte v texte slová cudzieho pôvodu.

b)
   Sformulujte vlastný názor na postavenie angličtiny v súčasnosti. Svoj názor podporte aspoň dvoma argumentmi.
sa upravuje

§
    4. Identifikovať vplyv iných jazykov na národný jazyk, poznať sociálne a historické faktory, ktoré ovplyvňujú jazyk – len teoreticky.
vypúšťa sa

§
        6. Analyzovať cudzie a vlastné jazykové prejavy z hľadiska zákonitostí morfológie, syntaxe, sémantiky, ortografie, ortoepie.

§
    12. Rozlišovať spisovnú a nespisovnú výslovnosť, využívať mimojazykové výrazové prostriedky. žiaci so zrakovým postihnutím
 
1. Cieľové požiadavky z literatúry
Požadované čitateľské a interpretačné zručnosti
požiadavka

§
    7. analyzovať a hodnotiť umelecké literárne diela podľa dobových i súčasných kritérií, resp. hodnotiť vybrané diela autora v rámci jeho umeleckej koncepcie (umeleckého programu skupiny, celoživotného diela autora atď.).

a)
    A. Solženicyn sa snaží presvedčiť čitateľa, že obroda spoločnosti musí prísť „zdola“, že jej nositeľmi majú byť jednoduchí Ivanovia Denisovičovia, ktorí si dokážu aj v najťažších podmienkach zachovať svoju ľudskú podstatu. Súhlasíte s ním? Odôvodnite svoj názor.

b)
   Analyzujte televízny záznam inscenácie Ženského zákona v SND a zhodnoťte vhodnosť a umelecký prínos (resp. neúspech) prepísania hry do nárečia Záhoria.
sa upravuje

§
    7. analyzovať a hodnotiť umelecké literárne diela podľa dobových i súčasných kritérií, resp. hodnotiť vybrané diela autora v rámci jeho umeleckej koncepcie (umeleckého programu skupiny, celoživotného diela autora atď.).

a)
    A. Solženicyn sa snaží presvedčiť čitateľa, že obroda spoločnosti musí prísť „zdola“, že jej nositeľmi majú byť jednoduchí Ivanovia Denisovičovia, ktorí si dokážu aj v najťažších podmienkach zachovať svoju ľudskú podstatu. Súhlasíte s ním? Odôvodnite svoj názor. žiaci s telesným postihnutím
Cieľové požiadavky zo slovenského jazyka a literatúry  pre túto skupinu žiakov sú totožné s cieľovými požiadavkami pre intaktných žiakov. žiaci
   s vývinovými poruchami učenia alebo správania

Cieľové požiadavky zo slovenského jazyka a literatúry  pre túto skupinu žiakov sú totožné s cieľovými požiadavkami pre intaktných žiakov. žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou  
Cieľové požiadavky zo slovenského jazyka a literatúry  pre túto skupinu žiakov sú totožné s cieľovými požiadavkami pre intaktných žiakov.   žiaci chorí a zdravotne oslabení  
Cieľové požiadavky zo slovenského jazyka a literatúry  pre túto skupinu žiakov sú totožné s cieľovými požiadavkami pre intaktných žiakov. žiaci s pervazívnymi vývinovými poruchami (s autizmom)  
Cieľové požiadavky zo slovenského jazyka a literatúry  pre túto skupinu žiakov sú totožné s cieľovými požiadavkami pre intaktných žiakov.