Úvaha

HODNOTENIE
Pri hodnotení je nutné brať do úvahy predovšetkým vonkajšiu formu, vnútornú formu a celkový dojem.
1. Vonkajšia forma

¨
      Celková úprava:

q
         čitateľnosť (zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, dôsledné dodržiavanie diakritických znamienok),

q
         zreteľné grafické členenie odsekov,

q
         prepísanie práce z konceptu do čistopisu,

q
         čistota textu – bez škrtania,

q
         dodržiavanie okrajov.

¨
      Dodržanie rozsahu.
2. Vnútorná forma

¨
      Obsah:

q
         dodržanie témy,

q
         aktualizácia,

q
         používanie hodnotiacich prvkov na úrovni zodpovedajúcej úrovni veku študenta,

q
         subjektívnosť.

¨
      Kompozícia:

q
         uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (dodržanie žánrovej formy),

q
         nadväznosť a logickosť textu,

q
         členenie textu.

¨
      Jazyk:

q
         správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup, resp. žánrovú formu (slohový útvar),

q
         syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov,

q
         syntaktické prostriedky (napr. jednočlenné vety, príčinno-následné vety, slovosled, rôzna modálnosť a dĺžka viet).

¨
      Pravopis:

q
         počet chýb.

¨
      Štýl:

q
         tvorivé využitie lexiky všetkých štýlov (vyšší, stredný, nižší),

q
         subjektívnosť (použitie 1. os. sg alebo 1. os. pl.),

q
         originálnosť, nie frázovitosť.
3. Celkový dojem

q
         Celkové vyznenie práce.