Všeobecné pokyny

Zložky hodnotenia:
1. Vonkajšia forma (skladá sa z celkovej úpravy dodržania rozsahu).
2. Vnútorná forma (skladá sa z obsahu, kompozície, jazyka, pravopisu a štýlu).
3. Celkový dojem.

Ø
       Každá zložka sa hodnotí známkou 1 – 5.

Ø
       Váha hodnotenia jednotlivých zložiek je v oboch úrovniach 1 : 5 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec
,

pričom Z je po zaokrúhlení výsledná známka a z1 je známka za vonkajšiu formu, z2 je známka za vnútornú formu a z3 je známka za celkový dojem.

Ø
       V prípade úplného odklonu od témy alebo úplného nedodržania žánrovej formy (slohového útvaru) je celá práca hodnotená výslednou známkou 5 (nedostatočný).

Ø
       V rámci hodnotenia vnútornej formy sa prideľujú pomocné body, celkom maximálne 20 bodov, a to nasledovným spôsobom.
 
Bodovanie vnútornej formy 20 bodov, z toho za

·
           obsah
     …………………………………………………………………………………………….. 0 až 4 body

·
         kompozíciu
        ……………………………………………………………………………………. 0 až 4 body

·
         jazyk
   …………………………………………………………………………………………………   0 až 4 body

·
         pravopis ……………………………………………………………………………………………. 0 až 4 body

·
         štýl
   …………………………………………………………………………………………………… 0 až 4 body
Pravopis:

q
         0 – 4 chyby
       …………………………………………………………………………………….. 4 body

q
         5 – 8 chýb
         …………………………………………………………………………………….. 3 body

q
         9 – 12 chýb
       …………………………………………………………………………………….. 2 body

q
         13 – 16 chýb
     …………………………………………………………………………………….. 1 bod

q
         17 a viac chýb
   …………………………………………………………………………………….. 0 bodov
Posudzovanie pravopisných chýb:

q
           Každé nečitateľne napísané slovo je jedna pravopisná chyba.

q
           Ak je v texte viackrát napísané rovnaké slovo v rovnakom tvare s tou istou pravopisnou chybou, táto chyba sa počíta len raz.

q
           Každá chyba v interpunkcii sa počíta ako osobitná chyba toľkokrát, koľkokrát sa vyskytne v texte.

q
           Nerozlišujeme malé a veľké pravopisné chyby, všetky chyby majú rovnakú hodnotu.
Klasifikácia vnútornej formy:

·
         20 –
     17 bodov =   1 (výborný)

·
         16 –
     14 bodov =   2 (chválitebný)

·
         13 –
     10 bodov =   3 (dobrý)

·
           9
   –     6 bodov    =   4 (dostatočný)

·
         5
    –     0 bodov    =   5 (nedostatočný)

Ø
       Dodržanie rozsahu.
 
Slovenský jazyk a literatúra:


           vyššia úroveň 3 – 5 strán,


           základná úroveň 2 – 4 strany.
 
Maďarský jazyk a literatúra:


           vyššia úroveň 1,5 – 5 strán,


           základná úroveň 1,5 – 4 strany.
Ukrajinský jazyk a literatúra:


           vyššia úroveň 1,5 – 5 strán,


           základná úroveň 1,5 – 4 strany.
 
Slovenský jazyk a slovenská literatúra:


           vyššia úroveň 2 – 4 strany,


           základná úroveň 2 – 4 strany.
 
Príklad:
1. Hodnotenie vonkajšej formy
Ak ste za vonkajšiu formu dali známku 1 (výborný), potom za z1 dosadíte 1.
2. Hodnotenie vnútornej formy

·
         obsah
    ………………………………………………………………………………………………..   2 body

·
         kompozícia
     ………………………………………………………………………………………..   4 body

·
         jazyk
     ………………………………………………………………………………………………… 2 body

·
         pravopis
     ………………………………………14 chýb…………………………………………. 1 bod

·
         štýl
        ………………………………………………………………………………………………… 3 body
Za vnútornú formu ste pridelili 12 bodov, ktoré zodpovedajú známke 3 (dobrý), a teda
za z2 dosadíte 3.
3. Hodnotenie celkového dojmu
Ak ste za celkový dojem dali známku 3 (dobrý), potom za z3 dosadíte 3.
Podľa toho:
                             .
Celkové hodnotenie bude 3 – dobrý.