Všeobecné pokyny

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú hodnotení rovnako ako intaktní žiaci, až na skupinu žiakov s vývinovými poruchami učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia. Na samotnú diskalkúliu sa uvedené úpravy nevzťahujú.
Pre týchto žiakov sú nasledujúce úpravy:
1. Ruší sa hodnotenie vonkajšej formy. Hodnotenie dodržania rozsahu, ktoré bolo súčasťou hodnotenia vonkajšej formy, sa presúva do celkového dojmu.
2. V rámci vnútornej formy sa nehodnotí pravopis písomnej formy.
Zložky hodnotenia:
1. Vnútorná forma (skladá sa z obsahu, kompozície, jazyka a štýlu).
2. Celkový dojem a dodržanie rozsahu.

Ø
       Každá zložka sa hodnotí známkou 1 – 5.

Ø
       Váha hodnotenia jednotlivých zložiek je v oboch úrovniach 4 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

                                                   

pričom Z je po zaokrúhlení výsledná známka a z1 je známka za vnútornú formu a z2 je známka za celkový dojem a dodržanie rozsahu.

Ø
       V prípade úplného odklonu od témy alebo úplného nedodržania žánrovej formy (slohového útvaru) je celá práca hodnotená výslednou známkou 5 (nedostatočný).

Ø
       V rámci hodnotenia vnútornej formy sa prideľujú pomocné body, celkom maximálne 16 bodov, nasledovným spôsobom.
 
Bodovanie vnútornej formy 16 bodov, z toho za

·
         obsah
    …………………………………………………………………………………………………. 0 až 4 body

·
         kompozíciu
   …………………………………………………………………………………………… 0 až 4 body

·
         jazyk
     …………………………………………………………………………………………………. 0 až 4 body

·
         štýl ………………………………………………………………………………………………………
   0 až 4 body
Klasifikácia vnútornej formy:

·
         16 –
   14 bodov =   1 (výborný)

·
         13 –
   11 bodov =   2 (chválitebný)

·
         10 –
   7 bodov    =   3 (dobrý)

·
         6
    –   4 body      =   4 (dostatočný)

·
         3
    –   0 bodov    =   5 (nedostatočný)

Ø
       Dodržanie rozsahu.
 
Slovenský jazyk a literatúra:


           vyššia úroveň 3 – 5 strán,


           základná úroveň 2 – 4 strany.
 
Maďarský jazyk a literatúra:

      vyššia úroveň 1,5 – 5 strán,


           základná úroveň 1,5 – 4 strany.
 
Ukrajinský jazyk a literatúra:


           vyššia úroveň 1,5 – 5 strán,


           základná úroveň 1,5 – 4 strany.
 
Slovenský jazyk a slovenská literatúra:


           vyššia úroveň 2 – 4 strany,


           základná úroveň 2 – 4 strany.
 
Príklad:
1. Hodnotenie vnútornej formy

·
         obsah
    …………………………………………………………………………………………………. 2 body

·
         kompozícia
     …………………………………………………………………………………………. 4 body

·
         jazyk
     …………………………………………………………………………………………………. 2 body

·
         štýl
        …………………………………………………………………………………………………. 3 body
Za vnútornú formu ste pridelili 11 bodov, ktoré zodpovedajú známke 2 (chválitebný), a teda za z2 dosadíte 2.
2. Hodnotenie celkového dojmu a dodržanie rozsahu
Ak ste za celkový dojem dali známku 4 (dostatočný), potom za z3 dosadíte 4.
Podľa toho:
                                      
Celkové hodnotenie bude 2 – dobrý.